Colofon

Bestuur en commissieleden:

Nico Middelkoop
06-22036358
Voorzitter
Stan van Asten
06-57373182
Secretaris
Peter Snellens
06-20287574
Penningmeester, Ledenadministratie
Peter de Koster
06-12946129
Algemeen bestuurslid, toercoördinator
Jan van der Poel
071-3313913
Redactie
Beurzen
Evenementen
Clubartikelen
Eric Albers(i.m.), ontwerp Huisstijl
Algemeen:
01. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien omstandigheden aanleiding geven en uitsluitend in het belang van de Vereniging, wijzigingen in het huishoudelijk reglement aan te brengen.
02. Geldig is alleen de laatste versie, welke is gepubliceerd in het clubblad.
Betalingen:
01. Het inschrijf- en lidmaatschapsgeld dient uiterlijk binnen 4 weken van het lopende kalender jaar betaald te zijn, ofwel u machtigt OMS om het bedrag eens per jaar automatisch van uw rekening af te schrijven of u maakt het bedrag zelf over.
02. Bij een bestaand lidmaatschap dient uiterlijk binnen de eerste 4 weken van het lopend kalender jaar betaald te zijn.
03. Ieder lid blijft betalingsplichtig totdat schriftelijk wordt opgezegd.
Introducés:
01. Het is ten alle tijde mogelijk aspirant leden te introduceren.
Indien betalingsvoorwaarden gelden, zijn betalingstarieven van niet-leden van toepassing.
02. Het is niet toegestaan aspirant leden te introduceren of mee te nemen op jaarlijkse of bijzondere ledenvergaderingen.
De partner is uiteraard van harte welkom.
Aansprakelijkheid:
01. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem of haar aangerichte schade.
Redactie en Advertenties:
01. Ingezonden brieven en stukken worden alleen geplaatst als ze voorzien zijn van naam.
02. De redactie en het bestuur behouden zich het recht voor, ingezonden brieven te redigeren, in te korten en/of te weigeren.
03. De redactie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van ingezonden en/of overgenomen stukken.
04. Commerciële advertenties kunnen geplaatst worden na correspondentie met de redactie.
Opzeggen lidmaatschap:
01. Kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden minimaal 4 weken voor het einde van het contributiejaar, bij de ledenadministratie.
02. Bij onjuiste en/of niet tijdige opzegging blijft de contributie voor het gehele nieuwe jaar verschuldigd.
Rekeningnummer van Oud Maar Sterk:
Het rekeningnummer staat op de MEEDOEN pagina. Door hier te klikken opent deze pagina.